HOP MONTENEGRO - UGOVOR O ČLANSTVU

1. UGOVORNE STRANE

1.1. Ovim putem se zaključuje Ugovor o članstvu između Društva sa ograničenom odgovornošću “Hop Montenegro” Podgorica, sa sjedištem na adresi: Ul. Vuka Karadžića br. 4, 81000 Podgorica, registarski broj: 51033268, PIB: 03436608, sa jedne strane, i fizičkog lica koje se u cjelosti saglasilo sa svim elementima ovog Ugovora i isti u cjelosti prihvatilo putem aplikacije, sa druge strane.

2. DEFINICIJE

HOP MONTENEGRO: Društvo sa ograničenom odgovornošću “Hop Montenegro” Podgorica

ČLAN/ČLANICA: NFizičko lice koje se saglasilo sa svim elementima ovog Ugovora i isti prihvatilo putem aplikacije, a koje iznajmljuje i koristi vozila obezbijeđena od strane kompanije Hop Montenegro, putem registracije u okviru sistema koji je Hop Montenegro kreirao u skladu s uslovima ovog Ugovora.

VOZILO: Pod uslovom da su ispunjeni kriterijumi navedeni u ovom Ugovoru, vozila tipa električnih skutera koja su prethodno obezbijeđena i koja se stavljaju na raspolaganje.

UGOVOR: Ugovor o članstvu radi iznajmljivanja prethodno opisanih vozila.

NAKNADA ZA VRIJEME IZNAJMLJIVANJA (FOR TIME) Cijena koju Član/Članica treba da plati, a koju sistem za praćenje kompanije “Hop Montenegro” obračunava po minutu za razdaljinu koju Član pređe tokom perioda korišćenja/iznajmljivanja.

CJENOVNIK: Cjenovnik objavljen na “Hop”- ovoj aplikaciji – veb-sajtu sa fiksnom startnom i tarifom po minutu koju utvrđuje kompanija.

LIČNI PODACI: U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sve vrste informacija i podataka o određenom fizičkom licu, ili o fizičkom licu koje se može identifikovati (uključujući i osjetljive lične podatke).

APLIKACIJA: Hop Android and iPhone Mobile application,

VEB SAJT: www.hop.bike

PERIOD IZNAJMLJIVANJA: Period iznajmljivanja vozila.

3. PREDMET

3.1. Predmet ovog Ugovora je: pružanje usluga iznajmljivanja vozila od strane kompanije “Hop Montenegro”, koje će zahtijevati Član/Članica tokom perioda važenja Ugovora; modaliteti i uslovi plaćanja usluga iznajmljivanja i drugih naknada koje vrši Član/Članica; utvrđivanje međusobnih prava, obaveza i odgovornosti.

4. ČLANSTVO

4.1. Završetkom procesa registracije nakon ispunjavanja uslova iz procedure za članstvo koju Hop Montenegro odredi u aplikaciji, lice koje želi da bude član, finalizuje učlanjenje. Nakon registracije, Član/Članica takođe odobrava i prihvata odredbe ovog Ugovora i sve vrste izjava koje Hop Montenegro najavljuje ili koje objavi u vezi sa članstvom i uslovima iznajmljivanja.

4.2. Član/Članica prihvata i izjavljuje sljedeće: da su podaci o identifikaciji uključujući jedinstveni matični broj (i/ili vozačku dozvolu, pasoš itd.), adresu, e-mail i kontakt informacije koje je naveo/navela u procesu učlanjenja potpuni i tačni; da će u slučaju promjene podataka, iste odmah ažurirati putem aplikacije; da će snositi isključivu odgovornost za bilo koji vid štete i sve vrste sporova koji mogu nastati uslijed nepotpunih, zastarjelih ili netačnih informacija i podataka. Hop Montenegro neće snositi bilo kakvu odgovornost usijed nepostupanja Člana/Članice na način predviđen ovom odredbom Ugovora.

4.3. Da bi mu/joj bila pružena usluga iznajmljivanja od strane kompanije Hop Montenegro, Član/Članica mora imati 18 godina ili više, prihvatiti sve uslove iz ovog Ugovora i saglasiti se sa sadržinom ovog Ugovora putem aplikacije, čime će se smatrati da je ovaj Ugovor zaključen. Članovi i Članice izjavljuju da su dužni da ispunjavaju sve uslove za članstvo, a ukoliko nijesu ispunjeni svi uslovi za članstvo, Hop Montenegro može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor i prekinuti članstvo, bez ikakve naknade i obavještenja, pri čemu samo članstvo ne može biti prenijeto, odnosno ustupljeno.

4.4. Član/Članica izjavljuje, saglašava i obavezuje se na sljedeće: da će informacije koje Hop Montenegro dobije tokom procesa prijavljivanja biti evidentirane, snimljene i čuvane u sistemu; da su uslovi iz vozačke dozvole u skladu sa uslovima iznajmljivanja navedenim u Zahtjevu; da mora imati više od 18 godina; da mobilni telefon koji se koristi prilikom registracije mora biti u ispravnom stanju prilikom prijema i korišćenja vozila i završetka procedure iznajmljivanja, a imajući u vidu da se aktivacija i rad sistema vrši preko mobilnog telefona; da vozilo treba zaključati u bilo koji fiksni položaj korišćenjem fiksne brave na vozilu. Član/Članica se saglašava da neće preuzeti vozilo, ukoliko svi uslovi iz ovog člana nijesu realizovani.

5. IZNAJMLJIVANJE

5.1. Da bi iznajmio/iznajmila vozilo kompanije Hop Montenegro, Član/Članica je dužan/dužna da odabere vozilo i uputi zahtjev za iznajmljivanje putem aplikacije. Hop Montenegro je ovlašćen da jednostrano promijeni pomenuti komunikacioni kanal.

5.2. Hop Montenegro je ovlašćen da zatraži kopiju vozačke dozvole ili lične karte Člana/Članice sa matičnim brojem, koja je izdata na ime Člana/Članice, a za čiju punovažnost odgovara Član/Članica. Hop Montenegro ima pravo da pribavi podatke o Članu/Članici putem podnošenja zahtjeva nadležnim organima u cilju provjere tačnosti ličnih podataka, te autentičnosti i validnosti dokumenata Člana/Članice. Hop Montenegro zadržava pravo da ne izvrši uslugu iznajmljivanja, u slučaju da gorenavedeni dokumenti ne budu dostavljeni.

5.3. U slučaju da su informacije i/ili dokumenti koje je Član/Članica dostavio/ dostavila netačni ili nijesu u skladu s odredbama ovog Ugovora i uslovima iz istog, to će se smatrati kršenjem Ugovora i Hop Montenegro ima pravo da jednostrano raskine Ugovor.

5.4. Član/Članica izjavljuje i prihvata da sve transakcije izvršene pod njegovim/njenim korisničkim imenom, lozinkom i aplikacijom, kao i sve transakcije izvršene sa e-mail adresom i mobilnim telefonom koje je dao/dala kompaniji Hop Montenegro predstavljaju njegovu/njenu odgovornost i da se obavljaju uz njegovu/njenu saglasnost. Vozilo se smatra isporučenim kada Član/Članica dobije fizički pristup istom i kada se izvrši aktivacija vozila omogućavanjem neophodne komunikacije sa mehanizmom u vozilu putem aplikacije na mobilnom telefonu Člana/Članice. Član/Članica je lično odgovoran/odgovorna za sve transakcije kao što su: otkazivanje zahtjeva za iznajmljivanje učinjeno putem aplikacije, prijavljivanje kvarova i nedostataka na vozilu i upravljanje vozilom, te sve druge transakcije izvršene putem e-mail adrese i mobilnog telefona, koje je Član/Članica dostavio/dostavila kompaniji Hop Montenegro. Evidencija kompanije Hop Montenegro je važeća i primjenjiva u svim transakcijama izvršenim putem Aplikacije, što Član/Članica neopozivo prihvata i odobrava sve vrste zapisa i dokumenata koje sačinjava kompanija Hop Montenegro.

6. CJENOVNIK, NAKNADA, NAPLATA I GARANCIJA

6.1. Fiksna cijena za start, tarifa, naknada za vrijeme iznajmljivanja, naknada za uslugu i sve druge naknade koje se primjenjuju na iznajmljivanje vozila su iznosi koje Hop Montenegro objavljuje u okviru aplikacije. Iznosi naznačeni u cjenovnicima mogu da variraju. Hop Montenegro ima pravo da promijeni i poništi objavljenu fiksnu cijenu za start, tarifu, naknadu za vrijeme iznajmljivanja, naknadu za uslugu i sve druge naknade, najkasnije prije samog iznajmljivanja bez potrebe za bilo kakvom dozvolom i obavještenjem. Član/Članica prihvata i saglašava se sa tim da se nova cijena i način naplate objavljuju unaprijed putem aplikacije.

6.2. Član/Članica se obavezuje da plaćanje naknade za usluge iznajmljivanja vrši na osnovu vremena korišćenja iznajmljenog vozila. Svi detalji o cijenama su uključeni u aplikaciju i Hop Montenegro zadržava pravo da promijeni uslove iznajmljivanja i povezane naknade.

6.3. Naknade za usluge iznajmljivanja određuju se u zavisnosti od perioda iznajmljivanja. Podaci Hop Montenegro sistema za praćenje u vezi sa periodom iznajmljivanja su validni i ti podaci se uzimaju kao osnova u svim obračunima. Podaci u mehanizmima na vozilu se ne uzimaju u obzir u obračunima.

7. PLAĆANJE

7.1. Član/Članica prihvata, izjavljuje i obavezuje se da će platiti sve naknade za iznajmljivanje u vezi sa iznajmljivanjem izvršenim shodno ovom Ugovoru, da će izvršiti plaćanje saobraćajnih kazni, troškova na ime štete prouzrokovane sopstvenom nepažnjom, krivicom, greškama i propustima, kao i druge naknade za usluge ne ograničavajući se na prethodno navedene, te sve druge naknade i iznose po osnovu PDV-a koji proizilaze iz ovog Ugovora i koji su u vezi sa iznajmljivanjem vozila

7.2. Po završetku korišćenja vozila, Član/Članica je dužan/dužna da plaćanje po osnovu iznajmljivanja izvrši u novcu, putem registrovane kreditne kartice određene u aplikaciji, pri čemu je Član/Članica vlasnik/vlasnica kartice (koja je izdata na ime Člana/Članica) ili je vlasnik/vlasnica iste drugo lice, što je Član/Članica izjavio/izjavila i jemči da je za navedeno dobio/dobila odobrenje. U aplikaciji je obavezno definisati najmanje jednu kreditnu karticu, čiji je Član/Članica vlasnik/vlasnica (koja je izdata na ime Člana/Članice) ili je vlasnik/vlasnica iste drugo lice, što je Član/Članica izjavio/izjavila i jemči da je za navedeno dobio/dobila odobrenje. Nije moguće otkazati, odnosno, povući informacije o kreditnoj kartici u sistemu, bez definisanja/unošenja podataka o novoj kartici.

7.3. U slučaju da Član/Članica ima ikakvo dugovanje u vezi s ovim Ugovorom, Hop Montenegro ima pravo da, bez prethodnog obavještenja, suspenduje članstvo i raskine Ugovor, bez obaveze daljeg pružanja usluga iznajmljivanja.

8. KORIŠĆENJE VOZILA I ODGOVORNOST

8.1. Kada se Članu/Članici omogući fizički pristup vozilu, smatra se da je isto iznajmljeno Članu/Članici i on/ona izjavljuje i obavezuje se da će vozilo koristiti u skladu sa uslovima ovog Ugovora i u skladu sa relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima, te opštinskim propisima i instrukcijama organa državne uprave i lokalne samouprave, da će platiti naknade za iznajmljivanje i druge naknade shodno ovom Ugovoru, da će platiti iznos PDV-a u odnosu na naznačene naknade, kao i da prihvata sve uslove i obaveze koji proističu iz ovog Ugovora.

8.2. Osim Člana/Članice koji/koja iznajmljuje vozilo, nijedno drugo lice ne može koristiti vozilo, niti se može omogućiti korišćenje vozila od strane drugog lica. Osim lica kojem je iznajmljeno vozilo, nijedno drugo lice ne može koristiti vozilo, iz ma kojeg razloga. U slučaju da vozilo koristi bilo koje drugo lice umjesto Člana/Članice koji/koja je iznajmio/iznajmila vozilo, Član/Članica će biti odgovoran/odgovorna za sve troškove, koji podrazumijevaju, ali se ne ograničavaju na troškove oštećenja, kvarova, gubitaka, koji nastaju tokom perioda iznajmljivanja, odnosno, u vezi sa istim. Član/Članica snosi isključivu odgovornost za sve vrste kazni i svaki vid štete koja može nastati kao posljedica toga što vozilo koristi drugo lice. U pogledu prethodno opisanih i navedenih troškova i štete, Hop Montenegro zadržava pravo na regres prema Članu/Članici. Hop Montenegro ima pravo da naplati sve prethodno navedene troškove i štetu sa kreditne kartice registrovane u aplikaciji i Član/Članica je ovim putem sve prethodno unaprijed prihvatio/prihvatila i saglasio/saglasila se s ovom situacijom.

8.3. Član/Članica je dužan/dužna da, prije nego što vozilo preuzme, isto vizuelno pregleda u cilju utvrđivanja postojanja oštećenja na istom, te je dužan/dužna da, u slučaju otkrivanja oštećenja ili nepravilnosti u radu, u okviru aplikacije postavi (upload-uje) relevantne fotografije ili da odmah o tome obavijesti Hop Montenegro putem komunikacionih kanala kompanije Hop Montenegro. U suprotnom, smatra se da je vozilo primljeno od strane Člana/Članice, kao cjelovito, bez nedostataka, oštećenja i problema u radu, te u dobrom i ispravnom stanju.

8.4. Član/Članica prihvata i obavezuje se da će se pridržavati pisanih pravila u vezi sa korišćenjem vozila koje je Hop Montenegro objavio u okviru aplikacije, kao i svih relevantnih propisa, te da će pokazati dužnu pažnju prilikom korišćenja vozila i obezbijediti da je vozilo u ispravnom stanju.

8.5. Član/Članica će uzeti u obzir sve rizike i opasnosti tokom korišćenja vozila, koji podrazumijevaju, ali se ne ograničavaju na sljedeće:

 • Motorizovana – nemotorizovana vozila i drugi predmeti i objekti;
 • Pješaci;
 • Protok saobraćaja;
 • Disfunkcija vozila ili djelova vozila;
 • Stanje i kvalitet puta;
 • Vremenski uslovi.

8.6. Član/Članica prihvata i obavezuje se da koristi vozilo u skladu sa svim relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima, kao i instrukcijama, uputstvima i drugim pravilima koja uspostavljaju organi državne uprave i lokalne samouprave, te pravilima koja su determinisana ovim Ugovorom od strane kompanije Hop Montenegro. Član/Članica prihvata i obavezuje se da koristi vozilo u skladu s ograničenjima i bezbjednosnim mjerama, te mjerama predostrožnosti navedenim u Zahtjevu, kao i da okonča proces iznajmljivanja u skladu sa svim prethodno navedenim. U slučaju prekoračenja ograničenja navedenih u aplikaciji i/ili korišćenja vozila bez preduzimanja mjera bezbjednosti navedenih u aplikaciji, te u slučaju nepoštovanja relevantnih propisa, Član/Članica za isto snosi punu i isključivu odgovornost, te odgovara za sve vidove štete, kao i za sve vrste troškova i gubitaka koji nastanu. U pogledu navedene štete i svih vrsta gubitaka i troškova, Hop Montenegro zadržava pravo na regres prema Članu/Članici. Hop Montenegro ima pravo da naplati sve prethodno navedene troškove, gubitke i štetu sa kreditne kartice registrovane u aplikaciji i Član/Članica je ovim putem sve prethodno unaprijed prihvatio/prihvatila i saglasio/saglasila se s ovom situacijom.

8.7. U slučaju prekoračenja ograničenja navedenih u aplikaciji, te kršenja propisa od strane Člana/Članice, što za posljedicu može imati ugrožavanje života i tijela, te bezbjednosti i nesmetanog kretanja pješaka i lica s invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretljivošću, kao i ugrožavanje bezbjednosti drugih vozila u saobraćaju i njihovog nesmetanog kretanja, povredu prava na svojinu, kršenje javnog reda i mira, nepropisno parkiranje, ili povredu ma kojeg saobraćajnog ili drugog propisa, Član/Članica snosi cjelokupnu materijalnu, krivičnu i prekršajnu odgovornost koja može proisteći iz prethodno navedenog ili drugog zabranjenog ili neprihvatljvog ponašanja, a u navedenim situacijama Hop Montenegro, kada procijeni da je to potrebno, ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor.

8.8. Strogo je zabranjeno korišćenje vozila u sljedeće svrhe, koje podrazumijevaju, ali se ne ograničavaju na dolje pobrojane i Član/Članica će biti isključivo materijalno, krivično i prekršajno odgovoran/odgovorna za sljedeća ponašanja:

 • Prevoz robe suprotno Carinskom i drugim zakonima;
 • Nelegalno poslovanje;
 • Povlačenje ili guranje ma kojeg drugog vozila i slično;
 • Prevoz putnika ili robe u komercijalne svrhe,
 • Prevoz ličnog tereta/stvari na način koji će prouzrokovati štetu na vozilu i prekoračiti dozvoljenu
 • nosivost;
 • Vožnja pod dejstvom droga ili alkohola;
 • Korišćenje vozila u opkladama i trkama;
 • Korišćenje vozila na neprikladnim mjestima i u neprikladnim uslovima (pijesak, planinski teren, korito potoka, rijeka, močvare i sl.) i/ili na mjestima i putevima koji nijesu pogodni za tehničku konstrukciju i izdržljivost vozila;
 • Korišćenje vozila bez zaštitne opreme (kaciga, štitnik za koljena, štitnik za laktove i sl.) i suprotno načinu koji je regulisan relevantnim propisima, te načinu koji je neophodan za zaštitu života i tijela, zdravlja i bezbjednosti lica;
 • Korišćenje vozila suprotno odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, te protivno drugim relevantnim propisima.
U pogledu štete i troškova nastalih uslijed nedozvoljenog i nepravilnog korišćenja vozila, Hop Montenegro zadržava pravo na regres prema Članu/Članici. Dodatno, u slučaju da se utvrdi da je vozilo korišćeno u suprotnosti sa relevantnim odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ili drugog zakona, protiv Člana/Članice će biti preduzete neophodne radnje u skladu sa odredbama relevantnog zakona. Hop Montenegro ima pravo da naplati ukupnu štetu i troškove sa kreditne kartice registrovane u aplikaciji i Član/Članica je ovim putem sve prethodno unaprijed prihvatio/prihvatila i saglasio/saglasila se s ovom situacijom.

8.9. Član/Članica je dužan/dužna da vrati vozilo Hop Montenegru u oblasti u kojoj je izvršeno iznajmljivanje. Hop Montenegro putem aplikacije obavještava Članove i Članice o području pokrivenosti, odnosno, o području u kojem se može koristiti iznajmljeno vozilo. U slučaju napuštanja područja pokrivenosti, odnosno područja na kojem se pruža usluga, kao i u slučaju sumnje u pogledu zloupotrebe povjerenja, a po diskrecinom pravu i ocjeni Hop Montenegra, Hop Montenegro može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor i preduzeti sve radnje bez prethodnog obavještavanja, upozorenja ili odluke. Član/Članica je isključivo odgovoran/odgovorna za cjelokupnu štetu, sve troškove i gubitke, te sve troškove iznajmljivanja za vrijeme koje je proteklo do trenutka vraćanja vozila u područje na kojem se pruža usluga. Hop Montenegro ima pravo da naplati ukupnu štetu i troškove sa kreditne kartice registrovane u aplikaciji i Član/Članica je ovim putem sve prethodno unaprijed prihvatio/prihvatila i saglasio/saglasila se s ovom situacijom.

8.10. Član/Članica prihvata i obavezuje se da neće vršiti ikakve izmjene na vozilu bez pisane dozvole kompanije Hop Montenegro. U suprotnom, Član/Članica će biti odgovoran/odgovorna za naknadu troškova na ime vraćanja vozila u pređašnje stanje, te osposobljavanja vozila za rad, kao i za naknadu štete nastale na vozilu.

8.11. Član/Članica se obavezuje da ni na koji način neće ometati GPS i druge sisteme postavljene na vozilu u svrhu bezbjednosti i utvrđivanja cijene i tarifiranja, da neće pokušavati da promijeni podešavanja uređaja, da ga ukloni iz vozila ili da presiječe njegove žice. Hop Montenegro može otkriti gore navedene radnje i u slučaju sumnje u pogledu zloupotrebe povjerenja, a po diskrecinom pravu i ocjeni Hop Montenegra, Hop Montenegro može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor i preduzeti sve pravne radnje bez prethodnog obavještavanja, upozorenja ili odluke.

8.12. Član/Članica prihvata i obavezuje se da plati cjelokupnu štetu, druge gubitke i toškove, uzrokovane zloupotrebom, nemarom, nepažnjom ili nepravilnom upotrebom, uključujući sve troškove mehaničke, električne i elektronske prirode na vozilu, koje je Član/Članica primio/primila u ispravnom stanju.

8.13. U slučaju da Član/Članica tokom procesa iznajmljivanja izbriše kreditnu karticu koju je sam prijavio/prijavila u okviru aplikacije, kao i ako Hop Montenegro utvrdi da kreditna kartica ne može da podmiri naknade i troškove navedene u ovom Ugovoru ili nastale u vezi s ovim Ugovorom, kao i u slučaju da kreditna kartica ne pripada Članu/Članici i ukoliko otkrije da se kreditna kartica koristi bez znanja vlasnika kartice, Hop Montenegro ima pravo da odmah preuzme i oduzme iznajmljeno vozilo bez obzira na to gdje se isto nalazi, te da obustavi iznajmljivanje bez potrebe za prethodnim upozorenjem, odobrenjem ili odlukom. Član/Članica prihvata i izjavljuje da u vezi sa obustavljanjem iznajmljivanja i oduzimanjem vozila neće podnositi bilo kakav zahtjev ni pod čijim imenom u odnosu na Hop Montenegro.

8.14. Član/Članica snosi odgovornost za sve rizike koji mogu nastati korišćenjem vozila. U skladu sa navedenim, Član/Članica će biti lično odgovoran/odgovorna (materijalno, krivično i prekršajno), za gubitak dobiti, gubitak podataka, tjelesne povrede, smrt, prouzrokovanu materijalnu štetu Hop Montenegru ili ma kojem trećem licu, kao i u drugim situacijama, do kojih može doći tokom, uslijed i u vezi sa korišćenjem vozila. U pogledu naknade troškova i štete iz prethodno iznijetih razloga, Hop Montenegro zadržava pravo na regres prema Članu/Članici. Hop Montenegro ima pravo da naplati ukupnu štetu i troškove sa kreditne kartice registrovane u aplikaciji i Član/Članica je ovim putem sve prethodno unaprijed prihvatio/prihvatila i saglasio/saglasila se s ovom situacijom.

8.15. Od početka iznajmljivanja, Član/Članica je dužan/dužna da preduzme neophodne mjere da spriječi krađu vozila i njegovih djelova. U slučaju krađe, Član/Članica se odmah mora obratiti nadležnim državnim organima (policiji i tužilaštvu), te Hop Montenegru dostaviti zvanični izvještaj o događaju i prijavi podnijetoj organima.

8.16. Hop Montenegro se ne može smatrati odgovornim, ni na koji način, za gubitak, oštećenje, krađu ili habanje bilo koje imovine koju Član/Članica nosi ili ostavlja u vozilu.

8.17. Član/Članica je isključivo odgovoran/odgovorna za naknadu bilo kojeg vida materijalne i nematerijalne štete, prouzrokovane trećim licima tokom perioda iznajmljivanja vozila, a odgovoran/odgovorna je i za sve troškove koji mogu nastati u vezi sa navedenim. U pogledu naknade štete i troškova iz prethodno iznijetih razloga, Hop Montenegro zadržava pravo na regres prema Članu/Članici. Hop Montenegro ima pravo da naplati ukupnu štetu i troškove sa kreditne kartice registrovane u aplikaciji i Član/Članica je ovim putem sve prethodno unaprijed prihvatio/prihvatila i saglasio/saglasila se s ovom situacijom.

8.18. I nakon isteka roka važenja ovog Ugovora, Član/Članica ostaje odgovoran/odgovorna za bilo koji vid štete i sa tim povezanih troškova koje je prouzrokovao/prouzrokovala svojim postupanjem tokom perioda iznajmljivanja.

8.19. Hop Montenegro nije proizvođač vozila i djelova i ne može se smatrati odgovornim, ni na koji način, za bilo kakvu štetu, gubitke i troškove, koji mogu nastati usljed fabričkih grešaka na vozilu i njegovim sastavnim i/ili rezervnim djelovima.

8.20. Hop Montenegro ne snosi odgovornost za bilo koju štetu i troškove koji mogu nastati uslijed toga što je ma koje vozilo van upotrebe, ili što su sva vozila van upotrebe, a do koje situacije je došlo zbog krivice, nepažnje ili neadekvatnog postupanja Člana/Članice.

9. VRAĆANJE VOZILA

9.1. Član/Članica će vratiti i isporučiti vozilo cjelovito i neoštećeno, u istom stanju kako je i primljeno. Član/Članica je odgovoran/odgovorna za sve vrste oštećenja, gubitaka i nedostataka, koji su nastali kao posljedica neadekvatne upotrebe, a koji se otkriju prilikom vraćanja vozila i dužan/dužna je da, po prethodno navedenim osnovima, odmah uplati iznos koji Hop Montenegro odredi. Štaviše, Hop Montenegro ima pravo da pregleda oštećenja i nedostatke na vozilu nakon datuma vraćanja i o tome obavijesti Člana/Članicu.

9.2. U slučaju da Član/Članica ne poštuje bilo koju odredbu ovog Ugovora, a naročito ako ne vrati vozilo odmah po isteku perioda iznajmljivanja, Hop Montenegro je ovlašćen da odmah oduzme i preuzme iznajmljeno vozilo bez obzira na to gdje se ono nalazi, kao i da otkaže iznajmljivanje bez prethodnog upozorenja, dozovole ili odluke. Član/Članica snosi odgovornost za plaćanje ukupne štete i svih troškova Hop Montenegru, koji mogu nastati u vezi sa situacijom iz ovog člana, a do trenutka vraćanja vozila Hop Montenegru, odnosno, do trenutka preuzimanja i oduzimanja vozila od strane kompanije Hop Montenegro.

9.3. Smatra se da je vozilo vraćeno i da je iznajmljivanje završeno kada se vozilo zatvori, odnosno, zaključa pristupom mehanizmu na vozilu putem aplikacije sa mobilnog telefona Člana/Članice i kada je vozilo, bravom koje se nalazi na istom, zaključano na fiksnu tačku, te kada se tako fiksirano vozilo fotografiše, a fotografija pošalje putem aplikacije.

9.4. Maksimalni period iznajmljivanja vozila je 12 (dvanaest) sati i Član/Članica je dužan/dužna da završi iznajmljivanje prije isteka navedenog maksimalnog perioda iznajmljivanja. Nakon što, shodno odredbama ovog Ugovora, Član/Članica završi iznajmljivanje vozila prije isteka maksimalnog perioda, Član/Članica može ponovo iznajmiti vozilo. Ukoliko Član/Članica ne završi iznajmljivanje vozila po isteku maksimalnog perioda iznajmljivanja, Hop Montenegro ima pravo da obustavi korišćenje, odnosno, iznajmljivanje vozila putem sistema. Izbor Hop Montenegra da opciju obustavljanja korišćenja/iznajmljivanja vozila ne aktivira na vrijeme i/ili da je ne aktivira uopšte, ni u kojem slučaju ne oslobađa Člana/Članicu obaveze da plati korišćenje, odnosno, iznajmljivanje vozila po isteku maksimalnog perioda iznajmljivanja, niti ga/je oslobađa bilo koje druge odgovornosti iz ovog Ugovora u vezi sa iznajmljivanjem vozila.

10. PRAVO NA RASKID I ISTEK ROKA VAŽENJA UGOVORA

10.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom zaključenja istog (putem odobrenja ovog Ugovora od strane Člana/Članice kroz aplikaciju) i zaključuje se na period od jedne (1) godine. Ugovor će se automatski produžiti po isteku perioda od jedne godine, osim ukoliko jedna od Ugovornih strana najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka roka važenja Ugovora ne dostavi pisano obavještenje da ne želi produženje roka važenja Ugovora.

10.2. U slučaju potrebe, svaka Ugovorna strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor, bez plaćanja naknade i navođenja razloga, pod uslovom da pisano obavještenje o navedenom drugoj Ugovornoj strani dostavi makar 15 (petnaest) dana ranije.

10.3. U slučaju da Član/Članica u cjelosti i blagovremeno ne izmiri dug koji, po bilo kojem osnovu, ima prema kompaniji Hop Montenegro; u slučaju da Član/Članica, djelimično ili u cjelosti, prekrši neku od odredbi ovog Ugovora; u slučaju da je vozilo napušteno na bilo kojem mjestu, kao i u slučaju da postoji sumnja da je Član/Članica zloupotrijebio/zloupotrijebila povjerenje, Hop Montenegro ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor, bez plaćanja ikakve naknade i bez prethodnog obavještenja, upozorenja ili odluke.

10.4. U slučaju raskida ili isteka roka važenja ovog Ugovora, Član/Članica ostaje isključivo odgovoran/odgovorna za plaćanje svih njegovih/njenih obaveza koje su nastale u toku ili u vezi sa periodom iznajmljivanja.

11. PRENOS I USTUPANJE UGOVORA

11.1. Hop Montenegro ima pravo da prenese i ustupi svoja prava i obaveze iz ovog Ugovora, djelimično i/ili u cjelosti, na bilo koje drugo lice, bez pribavljanja dozvole Člana/Članice, ali uz obavještavanje Člana/Članice.

11.2. Član/Članica ne može prenijeti i ustupiti svoja prava i obaveze iz ovog Ugovora, ni djelimično, niti u cjelosti, bez prethodnog pribavljanja pisane saglasnosti od strane Hop Montenegra.

12. POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI I OBAVEŠTAVANJE

12.1. Ugovorne strane prihvataju i izjavljuju da će se sve vrste informacija komercijalne, profesionalne i poslovne prirode, kao i svi lični i poslovni podaci o drugoj Ugovornoj strani, a za koje se sazna prije, u toku, ili po isteku perioda važenja ovog Ugovora smatrati povjerljivim. Ugovorne strane se obavezuju da prethodno naznačene informacije i podatke neće otkriti ili na ma koji način učiniti dostupnim trećim licima, kao ni zaposlenim kod Ugovornih strana, kako u toku važenja ovog Ugovora, tako ni nakon isteka Ugovora. Ugovorne strane saglašavaju se da ova odredba o povjerljivosti proizvodi pravna dejstva i da je obavezujuća za njih i u slučaju raskida, odnosno, isteka roka važenja ovog Ugovora. Strane saglasno izjavljuju da će ona Ugovorna strana koja prekrši ovu odredbu Ugovora o povjerljivosti, biti dužna da drugoj Ugovornoj strani naknadi štetu koju je pretprjela uslijed navedenog postupanja.

13. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

13.1. Hop Montenegro izjavljuje da će zaštititi informacije i podatke koje je pribavio ili dobio o Članu/Članici u vezi s izvršenjem ovog Ugovora, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim propisima, kao i da će primjenjivati i poštovati principe i obaveze u oblasti zaštite podataka, kao i da će snositi odgovornost u slučaju povrede istih.

13.2. U skladu sa prethodno navedenim, osim ličnih podataka Članova i Članica za koje postoji obaveza pribavljanja, obrade i/ili dijeljenja sa organima, oganizacijama i uopšte trećim licima u vezi sa iznajmljivanjem vozila shodno ovom Ugovoru, Hop Montenegro ne može obrađivati lične podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na one pobrojane u ovom Ugovoru, ne može ih koristiti nepropisno ili u nedozvoljene svrhe, niti ih može ustupiti trećim licima, bez prethodne izričite saglasnosti Člana/Članice.

13.3. Hop Montenegro je dužan da obezbijedi čuvanje podataka o ličnosti, te da preduzme sve neophodne tehničke i administrativne mjere kako bi spriječio nezakonitu obradu i pristup ličnim podacima koje je pribavio i obradio u skladu sa Zakonom, a u vezi sa predmetom i odredbama ovog Ugovora.

13.4. Hop Montenergo ne može otkriti lične podatke dobijene o Članu/Članici, ma kojem trećem licu, suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, niti lične podatke može koristiti drugačije osim u svrhu pružanja usluga predviđenih ovim Ugovorom. Ova odredba Ugovora ostaje na snazi i obavezujuća je za Hop Montenegro i u slučaju raskida Ugovora, odnosno, isteka roka važenja istog.

13.5. U slučaju da bilo koje drugo lice nezakonito pribavi lične podatke Člana/Članice, Hop Montenegro će odmah obavijestiti Člana/Članicu, te mu/joj obezbijediti tehničku i adminsitrativnu podršku u cilju izbjegavanja nastanka bilo kakve štete ili otklanjanja, odnosno, sprječavanja povećanja nastale štete. U skladu sa navedenim, ovlašćeno lice ili tijelo Hop Montenegra će, na pisani zahtjev Člana/Članice, dostaviti sva neophodna obavještenja u pisanoj formi.

13.6. U vozilima koja Hop Montenegro obezbjeđuje u svrhu iznajmljivanja, nalaze se uređaji kao što su sistemi za praćenje, koji prikupljaju i evidentiraju lične podatke Člana/Članice u cilju pružanja usluga koje su predmet ovog Ugovora, kao što su: rad i zaključavanje vozila, izračunavanje pređene razdaljine i utrošenog vremena, utvrđivanje lokacije vozila i slično, kao i obavljanje drugih neophodnih operativnih radnji. Vozila se prate putem navedenih sistema i evidentiraju se podaci o lokaciji i kilometraži. Kada je to potrebno, Hop Montenegro može otkriti podatke iz navedenih evidencija relevantnim zvaničnim ili nezvaničnim trećim licima, te organima i organizacijama, iz bezbjednosnih razloga, kao i za potrebe izviđaja, istražnih radnji, sudskih i drugih pravnih postupaka i procedura.

13.7. Član/Članica izjavljuje da je pročitao/pročitala, razumio/razumjela, odobrio/odobrila i u cjelosti prihvatio/prihvatila Tekst pojašnjenja koji je priložen uz ovaj Ugovor.

14. NEEKSKLUZIVNOST

14.1. Nijedna izjava u ovom Ugovoru ne ukazuje, niti podrazumijeva postojanje odnosa ekskluzivnosti između Ugovornih strana. Ugovorne strane saglasno izjavljuju da Član/Članica ima pravo da koristi slične usluge koje pružaju treća lica.

15. MJERODAVNO PRAVO

15.1. Na tumačenje i primjenu odredbi ovog Ugovora primjenjivaće se crnogorsko pravo, dok će za rješavanje sporova koji mogu nastati u vezi sa ovim Ugovorom biti nadležan sud u Crnoj Gori.

16. KAZNE

16.1. Član/Članica izjavljuje i prihvata da Hop Montenegro ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor, da zahtijeva naknadu štete ili ostvarivanje drugih prava shodno ovom Ugovoru, te se Član/Članica saglašava da će Hop Montenegro imati pravo da od njega/nje naplati ugovorne kazne po sljedećim osnovima i u sljedećim iznosima, u dolje pobrojanim situacijama:

 • U slučaju omogućavanja drugom licu da koristi vozilo, Član/Članica će platiti Hop Montenergu kaznu u iznosu od 60 EUR;
 • U slučaju korišćenja vozila van područja pokrivenosti, Član/Članica će platiti Hop Montenegru kaznu u iznosu od 60
 • EUR;
 • U slučaju nepravilne upotrebe vozila, Član/Članica će platiti Hop Montenegru kaznu u iznosu od 30 EUR;
 • U slučaju da vozilo napusti područje pokrivenosti, Član/Članica će platiti Hop Montenegru kaznu u iznosu od 60 EUR;
 • U slučaju izmjena na vozilu bez saglasnosti Hop Montenegra, Član/Članica će platiti Hop Montenegru kaznu u iznosu od 60 EUR;
 • U slučaju oštećenja sistema za praćenje i bezbjednost, Član/Članica će platiti Hop Montenegru kaznu u iznosu od 600 EUR;
 • U slučaju oštećenja vozila, Član/Članica će platiti Hop Montenegru kaznu u iznosu od 600 EUR;
 • U slučaju nepropisne upotrebe kreditne kartice ili upotrebe kartice protivno odredbama ovg Ugovora, Član/Članica će Hop Montenergu platiti kaznu u iznosu od 600 EUR;
 • U slučaju da je vozilo van upotrebe, Član/Članica će paltiti Hop Montenegru kaznu u iznosu od 1200 EUR;
 • U slučaju da je vozilo parkirano protivno pravilima i propisima o parkiranju, Član/Članica će Hop Montenegru platiti kaznu u iznosu od 60 EUR;
 • U slučaju da u periodu iznajmljivanja, zajedno sa vozilom koristi javni prevoz, Član/Članica će Hop Montenegru platiti kaznu u iznosu od 60 EUR.

16.2. Član/Članica unaprijed prihvata i saglašava se sa tim da Hop Montenegro ima pravo da naplati prethodno navedene kazne sa kreditne kartice registrovane u aplikaciji, bez potrebe za bilo kakvim obavještenjem.

17. OSTALE ODREDBE

17.1. Hop Montenegro ima pravo da jednostrano inicira izmjene i dopune ovog Ugovora i uslova članstva, pri čemu će iste slati Članu/Članici na saglasnost i odobrenje. Davanjem saglasnosti na predložene izmjene i/ili dopune, smatraće se da je Član/Članica dao/dala saglasnost na izmijenjeni, odnosno, dopunjeni tekst Ugovora, te da je zaključio/zaključila aneks istog.

17.2. Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su adrese iz ovog Ugovora i u vezi sa ovim Ugovorom, njihove zvanične adrese za obavještavanje, te će se, i u slučaju promjene adresa, dostava obavještenja na adrese shodno ovom članu Ugovora, smatrati urednom dostavom, osim ukoliko jedna Ugovorna strana pisanim putem ne obavijesti drugu Ugovornu stranu o promjeni adrese u roku od tri (3) dana od dana kada je promjena nastala.

17.3. Prekoračenje roka ili propuštanje u izvršenju radnje u cilju ostvarivanja nekog prava ili ovlašćenja iz ovog Ugovora ili u vezi s ovim Ugovorom, ne znači da se Ugovorna strana odrekla konkretnog prava ili ovlašćenja, dok jednokratno ili djelimično ostvarivanje nekog prava ili ovlašćenja iz ovog Ugovora ili u vezi s ovim Ugovorom, ne znači da se Ugovorna strana odrekla prava na naknadno ili potpuno ostvarivanje predmetnog prava ili ovlašćenja.

17.4. Ništavost, nevaženje ili neprimjenjivost pojedine ili pojedinih odredbi ovog Ugovora, ne utiče na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora i samog Ugovora kao pravnog posla.

Član/Članica se saglasio/saglasila sa svim odredbama ovog Ugovora i uslovima iz istog, prihvatanjem navedenog elektronskim putem, na koji način se Ugovor smatra zaključenim. Ugovor stupa na snagu nakon što Član/Članica popuni formular za registraciju i prihvati uslove ovog Ugovora.