Pravila O Privatnosti

Tekst pojašnjenja o načinu zaštite i obrade ličnih podataka

Društvo sa ograničenom odgovornošću “Hop Montenegro” Podgorica, registarski broj: 51033268, PIB: 03264963, sa sjedištem na adresi: Ul. Vuka Karadžića br. 4, 81000 Podgorica, preduzima i primjenjuje najviši nivo bezbjednosnih mjera, kako bi osigurao da se Vaši lični podaci prikupljaju, evidentiraju i dijele u skladu sa relevantnim propisima, te kako bi se garantovala zaštita ličnih podataka.

Naša intencija jeste da Vas, ovim Tekstom pojašnjenja transparentno informišemo o načinima na koji se Vaši lični podaci prikupljaju, svrsi obrade, pravnim osnovima za obradu ličnih podataka, korisnicima ličnih podataka i Vašim pravima, u skladu sa Ustavom Crne Gore i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

1. RUKOVALAC ZBIRKE LIČNIH PODATAKA

Vaše lične podatke može da prikuplja i obrađuje Društvo sa ograničenom odgovornošću “Hop Montenegro” Podgorica (u daljem tekstu: “Društvo”), registarski broj: 51033268, PIB: 03264963, sa sjedištem na adresi: Ul. Vuka Karadžića br. 4, 81000 Podgorica, u svojstvu rukovaoca zbirke ličnih podataka, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u obimu koji je preciziran u nastavku.

2. SVRHA OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Vaše prikupljene lične podatke Društvo može da obrađuje u okviru sljedećih svrha, u skladu sa osnovnim principima, uslovima i ciljevima propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

 • šavanje poslova i operacija unutar Društva;
 • Izvođenje procesa i operacija u kontaktu sa Klijentima;
 • Sprovođenje marketinških aktivnosti i operacija;
 • Obavljanje poslova pravne, administrativne i tehničke prirode;
 • Izvođenje poslova i operacija korporativne komunikacije.

U okviru gorenavedenih svrha, lični podaci onih vlasnika/imaoca podataka koji nemaju koristi od proizvoda i usluga našeg Društva, ali mogu imati koristi u budućnosti, mogu se obrađivati u cilju praćenja kontakata sa klijentima, otvaranja naloga za potencijalne klijente, za mjerenje učinka zaposlenih, te za planiranje procesa prodaje proizvoda i usluga. Detaljnim informacijama o svrhama obrade vaših ličnih podataka od strane naše kompanije možete pristupiti putem linka https://www.hop.bike i preko naše mobilne aplikacije.

3. TREĆE STRANE/KORISNICI LIČNIH PODATAKA, SVRHA I PRAVNI OSNOV PRENOSA

Vaše prikupljene lične podatke naše Društvo, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, može prenijeti našim poslovnim partnerima i dobavljačima, odnosno – pravnim i fizičkim licima, zatim državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave ili lokalne uprave, kao i drugi subjektima koji vrše javna ovlašćenja, a koji imaju pravo da obrađuju lične podatke, u sljedeće svrhe:

 • Radi izvršavanja poslova i operacija unutar Društva;
 • Radi izvođenja procesa i operacija u kontaktu sa Klijentima;
 • Radi sprovođenja marketinških aktivnosti i operacija;
 • Radi obavljanja poslova pravne, administrativne i tehničke prirode;
 • Radi izvođenja poslova i operacija korporativne komunikacije.
4. NAČIN I PRAVNI RAZLOG ZA PRIKUPLJANJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Vaši lični podaci koje će ili koje Društvo može obrađivati su:

 • Telefonski broj
 • Ime i prezime
 • Rođendan
 • Broj identiteta/pasoša
 • Rod
 • E-mail adresa
 • Adresa fakture
 • Podaci o lokaciji
 • Podaci o upotrebi

Vaše lične podatke će naše Društvo prikupljati u okviru prethodno navedenih svrha, putem ugovora i unaprijed odštampanih obrazaca, putem elektronske pošte, telefona, SMS-a, društvenih mreža i medija, korporativnih veb stranica, obrazaca za kreiranje članstva, tehnologija za praćenje poput kolačića i piksela u elektronskom okruženju, kao i putem marketing automatizacije, platformi za dostavljanje i razmjenu elektronske pošte, mobilnih i komunikacionih aplikacija, pozivnih (call) centara, organizacionih događaja, sistema za evidentiranje žalbi, prigovora i primjedbi, te upravljanje postupcima po istima, sistema za video i audio snimanje, hibridnog marketinga, kompanija za istraživanje tržišta, te putem drugih povezanih i referentnih metoda. Vaši prikupljeni lični podaci mogu se obrađivati i prenositi u svrhe navedene u ovom Tekstu pojašnjenja, u okviru uslova obrade ličnih podataka, u skladu s odredbama relevantnih propisa, i to u cilju realizacije ugovora ili preduzimanja radnji koje prethode zaključenju ugovora, ispunjavanja zakonskih obaveza Društva i radi ostvarivanja na zakonu zasnovanih interesa Društva ili trećih lica.

5. DOBROVOLJNOST

Vaši lični podaci prikupljaju se na dobrovoljnoj osnovi.

6. PRAVA LICA NA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Prava lica na zaštitu podataka determinisana su Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, konkretno članovima 43, 44, 45, 46, 47 i 48 Zakona, a ista podrazumijevaju sljedeće:

 • da na Vaš zahtjev dobijete obavještenje da se Vaši lični podaci obrađuju;
 • da na Vaš zahtjev budete obaviješteni o sadržaju ličnih podataka koji se obrađuju;
 • da na Vaš zahtjev budete obaviješteni o svrsi i pravnom osnovu za obradu ličnih podataka;
 • da na Vaš zahtjev budete obaviješteni o izvoru podataka prema raspoloživim informacijama;
 • da na Vaš zahtjev budete obaviješteni o trećoj strani, odnosno korisniku;
 • da na Vaš zahtjev budete obaviješteni o načinu automatske obrade ličnih podataka;
 • da zahtijevate da se dopuni nepotpun ili izmijeni, odnosno, izbriše netačan lični podatak;
 • da zahtijevate da se briše lični podatak, ako njegova obrada nije u skladu sa Zakonom;
 • da budete obaviješteni o dopuni ili izmjeni i brisanju ličnih podataka;
 • da podnesete prigovor Društvu ili da zahtijevate zaštitu kod Agencije za zaštitu ličnih podataka kao nadzornog organa;
 • da Vam bude naknađena šteta u slučaju utvrđene povrede prava na zaštitu ličnih podataka u skladu s opštim pravilima za naknadu štete.

Svoje prijave, zahtjeve i prigovore u vezi sa ostvarivanjem svih Vaših prethodno naznačenih prava možete dostaviti Društvu, na sljedeću poštansku adresu: Ul. Vuka Karadžića br. 4, 81000 Podgorica odnosno na adresu elektronske pošte: [email protected]

Troškove postupka po Vašim prijavama, zahtjevima i prigovorima snosi Društvo, ukoliko Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti nije određeno drugačije. Društvo će po Vašoj podnijetoj prijavi, zahtjevu ili prigovoru postupiti u roku od 15 dana od dana prijema pisanog akta podnijetog sa Vaše strane, odnosno, od strane Vašeg zakonskog zastupnika ili punomoćnika.