Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. Bir tarafta “Aziziye Mahallesi Vali Dr. Reşit Sokak No: 6-5 06690 Çankaya/Ankara” adresinde faaliyet gösteren Hop Teknoloji A.Ş. ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi uygulama üzerinden onaylayan/kabul eden gerçek kişi arasında işbu Üyelik Sözleşmesi akdedilmiştir.

2. TANIMLAR

HOP: Hop Teknoloji A.Ş.’yi

ÜYE: İşbu sözleşme şartları kapsamında HOP tarafından oluşturulan sisteme kayıt olarak HOP tarafından temin edilen araçları kiralayan, kullanan ve işbu Sözleşmeyi uygulama üzerinden onaylayan/kabul gerçek kişileri,

ARAÇ: İşbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden arzı yapılan ve kullanıma sunulan elektrikli scooter tipi araçlarını,

SÖZLEŞME: İşbu araçları kiralama üyelik sözleşmesi’ni,

MESAFE ÜCRETİ: Kullanım süresi içerisinde ÜYE’nin araç ile kat ettiği ve HOP takip sistemi tarafından dakika bazında hesaplanan ÜYE’nin ödeyeceği ücreti,

TARİFE : HOP tarafından belirlenen sabit açılış ücreti ve dakikalık ücreti içeren ve HOP uygulamasında/web sitesinde yayınlanan fiyat listesini,

KİŞİSEL VERİ: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca belirli veya belirlenebilen gerçek kişiye dair (özel nitelikli kişisel veriler dahil) her türlü bilgiyi,

APLİKASYON: HOP Android ve iPhone Mobil uygulamasını,

WEB SİTESİ: www.hoplagit.com sitesini,

KİRA SÜRESİ: Araçların Kira Süresini.

3. KONU

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre içerisinde ÜYE’nin talep edeceği kiralık araç hizmetlerinin HOP tarafından karşılanması ile bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerin ÜYE tarafından ödenmesinin şekil ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. ÜYELİK

4.1. Üyelik, Aplikasyon’da HOP tarafından belirlenen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. ÜYE, kayıt işlemlerini yapmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve araç kiralama şartlarına ilişkin HOP tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da onaylamış ve kabul etmiş olmaktadır. 

4.2. ÜYE, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu TC Kimlik numarasını içerir kimlik (ve/veya sürücü belgesi, pasaport vs), adres, elektronik posta ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal Aplikasyon üzerinden güncelleyeceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi verilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. HOP’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

4.3. ÜYE, HOP’dan araç kiralama hizmeti alabilmek için 18 yaşını doldurmuş, işbu Sözleşmeyi uygulama üzerinden onaylamış ve tüm şartlarını kabul etmiş olmalıdır. Üye olan kişiler, tam üyelik şartlarının yerine getireceğini, üyelik şartlarının yerine getirmemesi durumunda, herhangi bir ihtara hacet bulunmaksızın üyeliğinin HOP tarafından tek taraflı olarak derhal ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini ve ayrıca üyeliğin devredilemeyeceğini kabul ederler. 

4.4. ÜYE, ÜYE olma aşamasında HOP tarafından alınan bilgilerin sisteme kaydedileceğini ve saklanacağını, ehliyet şartlarının Aplikasyon’da belirtilen kiralama şartlarına uygun olması gerektiğini, 18 yaş sınırının üzerine olması gerektiğini, aktivasyon ve sistemin cep telefonu üzerinden çalışması sebebiyle kayıt esnasında kullanılan cep telefonunun, aracı teslim alırken, kullanırken ve kiralama işlemi sonlandırırken yanında ve çalışır durumda olması gerektiğini ve araç üzerindeki sabit kilit ile aracı herhangi bir sabit noktaya kilitlemiş olması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede belirtilen şartların tamamının mevcut olmaması halinde ÜYE, aracı teslim almayacağını kabul eder.

5. KİRALAMA

5.1. HOP araçlarını kiralamak için, ÜYE tarafından Aplikasyon üzerinden aracın seçilmesi ve kiralama talebinin gerçekleştirilmesi zorunludur. HOP, bahse konu iletişim kanalını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir.

5.2. HOP, ÜYE’nin kendi adına düzenlenmiş ve geçerliliğini beyan ve taahhüt ettiği TC Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet fotokopisini talep etmeye yetkilidir. HOP, ÜYE’nin kişisel bilgi ve belgelerinin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kuruluşlara başvurarak ÜYE hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. HOP, bahse konu belgelerin sunulmaması durumunda kiralama yapmama hakkını saklı tutar.

5.3. ÜYE’nin vermiş olduğu bilgi ve/veya belgelerin hatalı olması veya işbu Sözleşme ve kurallara uymaması durumunda, bu durum Sözleşme’nin ihlali sayılacak ve HOP’a Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı verecektir.

5.4. ÜYE, kullanıcı adı, şifresi ve Aplikasyon ile yapılan tüm işlemler ile HOP’a verdiği elektronik posta adresi ve cep telefonu ile yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi rızası ile yapıldığını kabul ve beyan eder. ÜYE tarafından Araç’a fiziksel erişim sağlanması ve ÜYE’ye ait cep telefonu ile Aplikasyon üzerinden araçta bulunan mekanizmaya gerekli iletişimin sağlanmak suretiyle aracın çalıştırılması ile araç teslim edilmiş sayılır. Aplikasyon ile yapılan kiralama talebini iptal etme, araçtaki hata ve kusurları bildirme, aracın çalıştırılması gibi tüm işlemler ile HOP’a verdiği elektronik posta adresi ve cep telefonu ile yapılan tüm işlemlerden bizzat ÜYE sorumludur. Aplikasyon ile yapılan tüm işlemlerde HOP kayıtları geçerli olup, ÜYE HOP tarafından üretilen her türlü kayıt ve dokümanı kabul ettiğini gayrikabili rücu olarak kabul eder.

6. TARİFE, FİYAT, ÜCRETLENDİRME VE TEMİNAT

6.1. Araç kiralamalarına ilişkin uygulanacak olan sabit başlangıç ücreti, tarife, mesafe ücreti, hizmet bedeli ve diğer tüm ücretler HOP tarafından Aplikasyonda ilan edilen tutarlardır. Tarifelerde yer alan ücretler değişiklik gösterebilir. HOP, ilan ettiği sabit başlangıç ücreti, tarife, mesafe ücreti, hizmet bedeli ve diğer tüm ücretleri en geç ilgili kiralama öncesinde herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir. Aplikasyonda ilan edilecek yeni fiyat ve ücretlendirmeyi ÜYE peşinen kabul eder.

6.2. ÜYE, kiraya konu aracı kullandığı süre bazında kiralama bedeli ödemekle yükümlüdür. Ücretlendirmeye ilişkin tüm detaylar Aplikasyon içerisinde yer almakta olup, HOP’un kiralama koşullarını ve ilgili ücretleri değiştirmeye ilişkin hakları saklıdır.

6.3. Kira ücretleri, kira süresine bağlı olarak fiyatlandırılır. Kiralama süresine ilişkin HOP takip sistemi verileri geçerlidir ve tüm hesaplamalarda HOP takip sistemi verileri esas alınır. Hesaplamalarda, araç üzerindeki bulunan mekanizmalardaki veriler dikkate alınmaz.

7. ÖDEME

7.1. ÜYE, işbu Sözleşme kapsamında yapılan kiralamalar ile ilgili kira bedellerini, trafik para cezalarını, kendi kusurundan kaynaklanan hasar/zarar bedellerini, hizmet bedellerini ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın işbu Sözleşme’den ve kiralama işleminden kaynaklanan sair tüm bedelleri ve KDV tutarlarını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. ÜYE kiralama işlemlerine ilişkin ödemeleri Aplikasyonda tanımlamış olduğu ÜYE’nin hamili olduğu (ÜYE’nin adına olan) veya ÜYE’nin beyan etmiş olduğu ve onayını almış olduğu başkası adına olan kayıtlı kredi kartı üzerinden kullanım sonlandıktan sonra peşin olarak yapacaktır. Aplikasyonda ÜYE’nin hamili olduğu (ÜYE’nin adına olan) veya ÜYE’nin beyan etmiş olduğu ve onayını almış olduğu başkası adına olan en az 1 adet kredi kartının tanımlanmış olması zorunlu olup yeni bir kredi kartı tanımlanmadan sistemde yer alan kredi kartı bilgilerini iptal etmek mümkün değildir. 

7.3. HOP, ÜYE’nin herhangi bir borcunun bulunması durumda, ÜYE’nin üyeliğini askıya almaya, iptal etmeye, kiralama taleplerini karşılamama hakkına sahiptir.

8. ARACIN KULLANIMI VE SORUMLULUK

8.1. Kiralamanın başlamasını takiben aracın ÜYE tarafından fiziken teslim alınması ile araç, teslim itibarıyle ve ÜYE’ye kiralanmış olup, ÜYE, aracı işbu Sözleşme koşullarında belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücreti ve işbu Sözleşme’de belirtilen diğer ücretleri/bedelleri ve bu bedellere ilişkin KDV’yi ödemeyi ve işbu Sözleşme’de belirtilen tüm hususları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

8.2. Araç, kiralama işlemini gerçekleştiren ÜYE dışında herhangi bir kimse tarafından kullanılamaz/kullandırılamaz. Kiralama işlemini gerçekleştiren kişi dışında, her ne sebeple olursa olsun hiçbir kişi aracı kullanma hakkına sahip değildir. Aracın kiralama işlemini gerçekleştiren ÜYE dışında bir başka kimse tarafından aracın kullanılması/kullandırılması halinde, kiralama işlemi esnasında oluşan (bununla sınırlı olmamakla birlikte) tüm hasar/arıza/zarar maliyetlerinden kiralama işlemini gerçekleştiren ÜYE sorumlu olacaktır. ÜYE, aracı bir başkasına kullandırması sebebiyle ortaya çıkacak tüm zarar ve cezalardan tek başına sorumlu olacaktır. HOP’un bu sebeple ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak ÜYE’ye rücu hakkı saklıdır. HOP’un işbu bedelleri Aplikasyonda kayıtlı kredi kartından tahsil etme hakkı saklı olup, ÜYE bu duruma peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

8.3. ÜYE, aracı teslim almadan önce araçtaki hasarlar için aracı gözle muayene etmeyi ve herhangi bir hasar tespit ederse Aplikasyona ilgili görselleri yüklemek veya Hop iletişim kanalları yardımı ile derhal HOP’u bilgilendirmekle yükümlüdür. Aksi halde, araç ÜYE tarafından eksiksiz ve hasarsız şekilde sağlam ve iyi durumda teslim alınmış kabul edilir.

8.4. ÜYE, HOP tarafından Aplikasyonda yayınlanan araç kullanımına dair yazılı hususlara aynen uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkate ve özeni göstermeyi ve aracın iyi durumda bulunmasını kabul ve taahhüt eder.

8.5. ÜYE, aracı kullanırken aşağıdaki risk ve tehlikeleri (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) dikkate alacaktır:

 • Motorlu – Motorsuz Araçlar ve diğer objeler,
 • Yayalar,
 • Trafik akışı,
 • Taşıt ya da Taşıta ait parça işlev bozukluğu,
 • Yol durumu ve kalitesi,
 • Hava durumu.

8.6. ÜYE, aracı bütün yasal hükümlere uygun olarak, Aplikasyonda belirtilen sınırlar içerisinde ve Aplikasyonda belirtilen güvenlik önlemlerini alarak kullanacağını ve bu sınırlar içerisinde kiralamayı bitireceğini kabul eder. Aplikasyonda belirtilen sınırlar dışına çıkılması ve/veya Aplikasyonda belirtilen güvenlik önlemlerini almadan aracın kullanılması halinde, bu konudaki tüm sorumluluk ÜYE’ye ait olacaktır ve ortaya çıkan her türlü zarar ve ziyandan ÜYE tek başına sorumlu olacaktır. HOP’un bu sebeple ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak ÜYE’ye rücu hakkı saklıdır. HOP’un işbu bedelleri Aplikasyonda kayıtlı kredi kartından tahsil etme hakkı saklı olup, ÜYE bu duruma peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

8.7. Aracın sınırlı olmamak kaydıyla, özellikle aşağıdaki amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır ve buna aykırı davranıştan ÜYE tek başına sorumlu olacaktır:

 • Gümrük Mevzuatı ve sair yasalara aykırı maddelerin taşınmasında,
 • Yasa dışı işlerde,
 • Herhangi bir vasıta vs. itmekte veya çekmekte,
 • Ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında,
 • Araca zarar verecek şekilde ve taşıma haddini aşacak şekilde şahsi yük/eşya taşınmasında,
 • Aracın, uyuşturucu madde veya alkollü içki almış şekilde kullanılması
 • Aracın, iddia ve yarışlara katılması,
 • Aracın uygun olmayan yer ve şartlarda (kum, dağlık arazi, dere yatağı, bataklık vs.) ve/veya aracın teknik yapısı ve dayanma gücüne uygun olmayan yer ve yollarda,
 • Aracı, can güvenliği ve sağlığına uygun bir şekilde kullanmak için gereken (kask, dizlik, dirseklik vb.) koruyucu gereçlerden yoksun halde kullanması

8.8. HOP’un bu sebeple uğradığı zararları ve ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak ÜYE’ye rücu hakkı saklıdır. HOP’un işbu bedelleri Aplikasyonda kayıtlı kredi kartından tahsil etme hakkı saklı olup, ÜYE bu duruma peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

8.9. ÜYE, kiralama işlemini yapmış olduğu bölge içerisinde aracı HOP’a iade etmekle yükümlüdür. HOP kiralanan aracın hangi bölge içerisinde kullanılabileceğine ilişkin kapsama alanını Aplikasyon üzerinden ÜYE’lere iletmektedir. Hizmet alanının dışına çıkılması ve güvenin kötüye kullanma şüphesinin varlığı (HOP’un takdirine bağlı) halinde, HOP işbu sözleşmeyi hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın tek taraflı olarak feshetme ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Aracın hizmet alanı içerisine geri getirilinceye kadar yapılacak tüm masraflar, her türlü zarar ve geçen süreye ilişkin kira bedelinden ÜYE sorumludur. HOP’un işbu bedelleri Aplikasyonda kayıtlı kredi kartından tahsil etme hakkı saklı olup, ÜYE bu duruma peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

8.10. ÜYE, HOP’un yazılı izni olmadan araçta hiçbir değişiklik yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan ÜYE sorumludur.

8.11. ÜYE, araca güvenlik ve ücretlendirme amacıyla yerleştirilmiş olan GPS vb. sistemlere herhangi bir şekilde müdahalede bulunmayacağını, cihazın ayarlarını değiştirmeye, cihazı araçtan sökmeye veya kablolarını kesmeye çalışmayacağını taahhüt eder. Söz konusu fiiller HOP tarafından tespit edilebilmekte olup, güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı (HOP’un takdirine bağlı) halinde, HOP işbu sözleşmeyi hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın tek taraflı olarak feshetme ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

8.12. ÜYE, kendisi tarafından sağlam ve iyi durumda teslim alınan araçta, kendisinden kaynaklı kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik vb. nedenlerle oluşan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8.13. ÜYE tarafından Aplikasyonda tanımlanan ÜYE’ye ait kredi kartının kiralama işlemi esnasında ÜYE tarafından silinmesi, kredi kartının işbu sözleşmedeki bedelleri karşılama kabiliyetinin ortadan kalktığının HOP tarafından tespit edilmesi veya kredi kartının ÜYE’ye ait olmadığı durumda kredikartı sahibinin bilgisi dışında kullanım tespit edilmesi halinde ÜYE, HOP’a kiraya konu araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma ve kira işlemini bitirme yetkisi tanır. ÜYE bu konuyla ilgili olarak aracın kiralama işlemlerinin bitirilmesi sebebiyle HOP’dan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

8.14. ÜYE’nin aracı kullanımından doğacak tüm risk kendisine aittir. Bu kapsamda, aracın kullanımı nedeniyle oluşacak kar kaybı, veri kaybı, kişisel yaralanma, ölüm, mala zarar verme, üçüncü kişilere verilen zarar vs. den ÜYE şahsen sorumlu olacaktır. HOP’un bu sebeple ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak ÜYE’ye rücu hakkı saklıdır. HOP’un işbu bedelleri Aplikasyonda kayıtlı kredi kartından tahsil etme hakkı saklı olup, ÜYE bu duruma peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

8.15. ÜYE, araç kiralaması başlandıktan sonra araç ve parçalarının çalınmalarını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. ÜYE’nin herhangi bir hırsızlık durumunda hırsızlık olayı ile ilgili derhal yetkili emniyet ve/veya yargı makamlarına başvuruda bulunması ve buna ilişkin resmi tutanağı HOP’a ibraz etmesi gereklidir.

8.16. HOP, hiçbir şekilde ÜYE tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından yada hasar görmesinden yada çalınmasından ya da aşınmasından sorumlu tutulamaz.

8.17. Araçların kiralandıkları süre içinde 3. Kişilere verdikleri zararlardan doğacak her türlü maddi-manevi tazminat ve giderlerden ÜYE sorumlu olacaktır. HOP’un bu sebeple ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak ÜYE’ye rücu hakkı saklıdır. HOP’un işbu bedelleri Aplikasyonda kayıtlı kredi kartından tahsil etme hakkı saklı olup, ÜYE bu duruma peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

8.18. İşbu sözleşme sona ermiş olsa dahi ÜYE’nin kira süresi içinde Üye ve/veya Kullanıcı’nın kusurlu hareketi ile meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.

8.19. HOP, ARAÇ’ın üreticisi olmayıp, aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle meydana gelebilecek zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8.20. Araçlardan herhangi biri veya tamamının Üye’nin ihmali veya kusurlu hareketiyle hizmet dışı kalmasından dolayı oluşabilecek zararlardan HOP sorumlu değildir.

9. ARACIN İADESİ

9.1. ÜYE, aracı teslim aldığı gibi, eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. Aracın iadesi esnasında tespit edilen olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarar ile eksikliklerden ÜYE sorumlu olup, ÜYE, HOP tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca HOP, araçtaki hasar ve eksiklikleri iade tarihinden sonra da inceleyerek ÜYE’e bildirme hakkına sahiptir. 

9.2. ÜYE’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kira süresi sonunda teslim etmemesi halinde ÜYE, HOP’a bahsedilen araca nerde olursa olsun ve ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. ÜYE, aracın HOP tarafından geri alınması/el konulması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür.

9.3. ÜYE tarafından kendisine ait cep telefonu ile Aplikasyon üzerinden araçta bulunan mekanizmaya gerekli iletişimin sağlanmak suretiyle aracın kapatılması ve sabit bir noktaya aracın üzerinde bulunan kilit ile kilitlenmiş olması ve akabinde aracın sabit haldeki fotoğrafının çekilip aplikasyon üzerinden gönderilmesi ile araç geri teslim edilmiş ve kiralama sona ermiş sayılır.

9.4. Azami kira süresi 12 saat olup, ÜYE azami kira süresi bitmeden önce kullanımı sonlandırmak zorundadır. ÜYE, azami kira süresi bitmeden önce kullandırmayı sonlandırdıktan sonra, aracı tekrar kiralayabilir. ÜYE tarafından azami kira süresi sonunda kullanım sonlandırılmazsa, HOP kullanımı sistem üzerinden sonlandırma hakkına sahiptir. HOP’un bu hakkını zamanında ve/veya hiç kullanmaması, ÜYE’ye azami kira süresini aşan kullanımlarının bedelini ödememe ve diğer sözleşmesel/kanuni yükümlülüklerden kaçınma hakkı vermez.

10. FESİH HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE CEZAİ ŞART

10.1. İşbu sözleşme, imza (uygulama üzerinde kullanıcı sözleşmesinin onaylanması) tarihinde yürürlüğe girecek olup, 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflardan herhangi biri, Sözleşme’nin sona erme tarihinden en geç 15 gün önce yazılı olarak bildirimde bulunmadığı takdirde, sözleşme birer yıllık dönemler halinde kendiliğinden uzayacaktır.

10.2. Taraflardan herhangi biri, gerek görmesi durumunda, Sözleşmenin süresi içerisinde 15 gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın işbu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

10.3. ÜYE’nin HOP alacaklarından herhangi birini zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi ve/veya ÜYE tarafından sözleşmenin herhangi bir hükmünün kısmen ve/veya tamamen aykırı davranılması ve/veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması ve/veya güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı halinde, HOP işbu Sözleşmeyi hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

10.4. İşbu sözleşme süresinin sona ermesi ve/veya feshedilmesi durumlarında, Sözleşme süresi içerisinde ÜYE tarafından gerçekleştirilen kiramalar ile ilgili ÜYE’nin sorumluluğu devam eder.

11. DEVİR ve TEMLİK

11.1. HOP, işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen ÜYE’nin iznini almaksızın dilediği kişi ve kuruluşlara devir ve temlik etme hakkına sahiptir.

11.2. ÜYE, işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini HOP’un yazılı izni olmaksızın kısmen ve/veya tamamen devir ve temlik edemez. 

12. GİZLİLİK İLKESİ VE BİLDİRİMLER

12.1. Taraflar, işbu sözleşme uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari, mesleki bilginin ve Kişisel Verinin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar tada çalışanları tarafından üçüncü kişilere Sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt eder. Bu gizlilik taahhüdü işbu Sözleşme sona erse veya fesih edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. Taraflar, gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları durumunda diğer tarafın maruz kaldığı her türlü zararı karşılayacağını kabul ve beyan eder.

13. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

13.1. HOP, işbu Sözleşme kapsamında vakıf olduğu Kişisel Verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki mevzuat uyarınca getirilen tüm kural ve yükümlülüklere uygun şekilde koruyacağını, bu kapsamda, ÜYE’ye dair edindiği her türlü Kişisel Veri’nin korunmasına ve işlenmesine dair ilke ve yükümlülüklere uyacağını, bunların ihalali halinde bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

13.2. Bu kapsamda HOP işbu Sözleşme konusu araç kiralama hizmetinin ifası için edinilmesi, işlenmesi veya hizmet aldığı üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlar ile paylaşması zorunlu olan ÜYE’lere ait kişisel veriler dışında hiçbir şekilde ilgili ÜYE’nin önceden verilmiş açık rızası olmaksızın, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Kişisel Verilerini işleyemez, amaçları dışında kullanamaz, üçüncü kişilere aktaramaz.

13.3. HOP, işbu Sözleşme kapsamında hukuka uygun bir şekilde edindiği ve işlediği Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve bu Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

13.4. HOP, ÜYE ile ilgili öğrendiği Kişisel Verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetlerinin sunulması amacı dışında kullanamaz. Bu yükümlülük işbu Sözleşme’nin sona ermesi halinde dahi devam eder.

13.5. HOP, ÜYE’nin Kişisel Verilerinin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu derhal ÜYE’ye bildirecek, herhangi bir zarar oluşmaması veya mevcut zararın büyümesinin engellenmesi için ÜYE’ye gerekli teknik ve idari tedbirler konusunda derhal destek verecektir. Bu Kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yapılması gerek başvuru çerçevesinde ÜYE’nin talebi halinde, başvuru sürecinde ÜYE’ye gerekli detaylı açıklamaları yazılı olarak sağlayacaktır.

13.6. HOP tarafından işbu Sözleşme kapsamında kiralamaya sunulan araçlarda, aracın çalışması, kapanması, aracın kat ettiği mesafenin ve sürenin hesaplanması, bulunduğu yerin tespit edilmesi vb. gibi Sözleşemeye konu hizmetin verilebilmesi ve gerekli diğer operasyonel işlemlerin ifası amacıyla araçlarda takip sistemi vb. ÜYE’nin kişisel verilerini toplayan ve kaydeden cihazlar bulunmakta olup, araçlar bahse konu sistemler ile izlenmekte ve araç konum ve km bilgileri kayıt altına alınmaktadır. HOP işbu kayıtları güvenlik nedeni ile veya hukuki adli/idari işlemler/soruşturmalar da kullanmak üzere gerektiğinde resmi veya gayri resmi ilgili üçüncü kişilere/kurumlara ifşa edebilecektir.

13.7. ÜYE, işbu sözleşme elinde yer alan Aydınlatma Metnini okuduğunu ve onayladığını kabul ve beyan eder.

14. MÜNHASIR OLMAMA

14.1. İşbu Sözleşme’deki hiçbir ifade taraflar arasında münhasırlık ilişkisi bulunduğuna işaret etmez. Taraflar, ÜYE’nin benzer hizmetleri üçüncü kişilerden sağlama hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

15. YETKİ

15.1. İşbu Sözleşeme’nin yorumunda ve/veya işbu Sözleşme sebebiyle ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup; uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkidir.

16. CEZALAR

16.1. ÜYE aşağıdaki hallerde, HOP’un işbu sözleşmeyi fesih hakkı ve/veya uğradığı gerçek zararları talep etme hakkı ve/veya işbu sözleşme ile HOP’a verilen diğer haklar yanında ve bunlarla birlikte, HOP tarafından kendisine aşağıdaki tutarlarda ceza uygulanmasını kabul etmektedir:

 • 8.2. maddeye aykırı davranılması halinde, 300 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (başkasına kullandırma)
 • 8.6. maddeye aykırı davranılması halinde, 300 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (hizmet alanı dışı kullanım)
 • 8.7. maddeye aykırı davranılması halinde, 300 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (uygunsuz amaçla kullanım)
 • 8.9. maddeye aykırı davranılması halinde, 300 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (hizmet alanı dışında bırakma)
 • 8.10. maddeye aykırı davranılması halinde, 3000 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (izinsiz değişiklik)
 • 8.11. maddeye aykırı davranılması halinde, 3000 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (takip ve güvenlik sistemine zarar verme)
 • 8.12. maddeye aykırı davranılması halinde, 3000 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (araca zarar verme)
 • 8.13. maddeye aykırı davranılması halinde, 3000 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (uygunsuz kredi kartı kullanımı)
 • 8.20. maddeye aykırı davranılması halinde, 9000 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır.  (hizmet dışı kalan araç)
 • Araç’ın park edildiği yerdeki kurallara aykırı şekilde park edilmesi halinde,  100 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır.
 • Araç ile toplu taşıma araçlarına binilmesi halinde, 100 TL’ye kadar  ceza uygulanacaktır.

16.2. ÜYE, HOP’un yukarıda belirtilen ceza bedellerini, kendisine herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın Aplikasyonda kayıtlı kredi kartından tahsil etme hakkı bulunduğunu peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

17. DİĞER HÜKÜMLER

17.1. HOP’un işbu Sözleşme ve Üyelik koşullarında tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu değişiklikler Aplikasyon üzerinden ÜYE’ye bildirilecektir.

17.2. Taraflar, işbu Sözleşme’de yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa 3 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

17.3. Tarafların işbu Sözleşmede tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

17.4. İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

İşbu sözleşmenin tüm şartları  ÜYE tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle kabul edilmiş olup, sözleşme ÜYE tarafından kayıt formunun doldurulması ile yürürlüğe girecektir.

Covid-19 bilgilendirme metni.

Detayları Gör
Papara Kampanyası

Papara ile hop harcamanda anında %25 Cashback!

Detaylar